Deze e-mail en zijn bijlagen zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik van de perso(o)n(en) vermeld in het elektronisch adres. Tenzij u de persoon bent vermeld in het elektronisch adres of de persoon verantwoordelijk voor de afgifte van dit bericht aan de bestemmeling, dient u zich te onthouden van elke bekendmaking, reproductie, verspreiding of elk ander gebruik van dit bericht. Als u deze mail per vergissing zou hebben ontvangen ,vestig ik uw aandacht op het feit dat het strikt verboden is om de informatie uit deze e-mail te kopiëren, door te sturen of te gebruiken. Gelieve mij dit te willen melden en de e-mail onmiddellijk te vernietigen.

Wij vestigen er uw aandacht op dat onze professionele opdracht als accountant en belastingconsulent bestaat in de werkzaamheden, zoals omschreven in respectievelijk artikel 34 en artikel 38 van de Wet van 22 april 1999. In de mate dat onze adviezen betrekking hebben op materies, die vreemd zijn aan voormelde professionele opdracht, worden ze uitsluitend verstrekt onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat ze bevestigd worden door een door de klant aangestelde deskundige in deze materies.
E-mails kunnen virussen verspreiden. De afzender van dit bericht heeft alle redelijk voorzorgsmaatregelen genomen om dit te voorkomen, en kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende schade.